Algemene voorwaarden - zakelijk

Algemene voorwaarden Boevenvangen.nl preventiepakketten
Preventiepakket Winkeldieven(alle pakketten) en Benzinedievenpakket.

1. Algemeen

1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten met Boevenvangen.nl
1.2. Alle opdrachten worden slechts op de navolgende condities uitgevoerd, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen en dit door Boevenvangen.nl/Bonovox schriftelijk is bevestigd.
1.3. Afspraken met personeel of door niet bij haar in dienstzijnde derden binden Bonovox niet, tenzij schriftelijk door haar bevestigd.
1.4. De internetsite van Boevenvangen.nl richt zich uitsluitend op de Nederlandse markt.
1.5. Onder "Klant" wordt verstaan iedere bezoeker van de internetsite dan wel elke natuurlijke persoon of rechtspersoon die met Boevenvangen.nl in een contractuele relatie van welke aard dan ook staat of komt te staan.
1.6. Bonovox Producties behoudt zich het recht voor deze voorwaarden aan te passen aan wettelijke normen van Nederland.
1.7. Door het gebruik van de diensten van Boevenvangen en/of het bestellen aanvaardt de klant deze Algemene Voorwaarden evenals alle andere rechten en plichten zoals die staan vermeld op de internetsite.
1.8. Nadat de klant een pakket heeft besteld op Boevenvangen.nl, ontvangt de klant een bevestiging waarin staat dat hij akkoord is gegaan met de algemene voorwaarden. Een pakket kan alleen besteld worden als akkoord wordt gegaan met de algemene voorwaarden.
1.9. Indien onduidelijk bestaat omtrent de uitleg van een of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden 'naar de geest' van deze bepalingen.
1.10. Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in de deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden.
1.11. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie (de versie zoals die staat op site shop.boevenvangen.nl )

2. Abonnement

2.1. Klant betaalt voor een jaarabonnement op Boevenvangen.nl en ontvangt het Boevenvangen -preventiepakket. Daarvoor krijgt de klant recht om beelden van winkeldieven die actief waren in de winkel van de klant te plaatsen op boevenvangen.nl. Voor de benzinedievenpakketen gelden dezelfde voorwaarden als voor winkeldieven. Waar winkeldief staat, kan dus ook benzinedief worden gelezen.
2.2. Klant is verplicht om aan Boevenvangen.nl te melden als er een winkeldief is opgepakt.
2.3. Klant stuurt kort verslag van diefstal. Wie-Wat-Waar-Wanneer? Klant vult dit verslag naar waarheid in.
2.4. Misbruik van site en bewust foute info aanleveren leidt tot schadeclaim van Boevenvangen.nl aan klant. Hoogte van het bedrag hangt af van de mate waarin misbruik is gemaakt van de diensten van Boevenvangen.nl.
2.5. Klant wordt automatisch lid van de Boevenvangen.nl nieuwsbrief.
2.6. Klant dient akkoord te gaan met de algemene voorwaarden om het abonnement in te laten gaan.

3. Pakket

3.1. Klant ontvangt pakket dat is samengesteld naar aanleiding van de grootte en het soort winkel.
3.2. Stickers mogen alleen door koper worden gebruikt en zijn bestemd voor het opgegeven filiaal.
3.3. Klant verplicht zichzelf om stickers en posters op te hangen. Het materiaal moet zichtbaar zijn voor bezoekers van de winkel.
3.4. Pakketten worden zo snel mogelijk geleverd en Boevenvangen.nl zal de grootst mogelijke zorg besteden aan de uitvoering van de levering. Oponthoud of vertraging in de uitvoering is niet voor rekening van Boevenvangen.nl, tenzij door haar grove schuld of opzet veroorzaakt is.

4. Beelden

4.1. Klant moet aangifte doen van diefstal, voordat beelden op website geplaatst kunnen worden.
4.2. Klant moet kopie van aangifte en aangiftenummer meesturen als hij beelden wil plaatsen op Boevenvangen.nl (dit i.v.m. herleidbaarheid dief).
4.3. Klant levert video’s aan als avi/mp4 en foto's als jpeg. Alleen de beelden van de diefstal worden aangeleverd.
4.4. Onschuldigen op de beelden worden onherkenbaar gemaakt door redactie Boevenvangen.nl
4.5. Boevenvangen.nl plaatst foto’s alleen als diefstal duidelijk zichtbaar is.
4.6. Boevenvangen.nl plaatst foto’s niet als verdachte minderjarig uiterlijk lijkt te hebben.
4.7. Boevenvangen.nl verwijdert de foto van de winkeldief na 6 maanden van de website.
4.8. Boevenvangen.nl houdt ten allen tijde het recht om beelden te weigeren.
4.9 Boevenvangen.nl plaatst alleen beelden afkomstig van een bewakingscamera.
4.10. Het preventie-pakket moet gebruikt worden in de winkel, anders worden foto’s niet geplaatst.
4.11. Beelden kunnen aangeleverd worden vanaf het moment dat het geleverde preventie materiaal is geplaatst.
4.12. Boevenvangen.nl is verantwoordelijk voor de juridische gevolgen met betrekking tot het plaatsen van beelden van winkeldieven als wordt voldaan aan de algemene voorwaarden.
4.13 Medewerkers van Boevenvangen.nl hebben in hun contract een clausule tot geheimhouding. Informatie die zij via hun werk hebben verkregen mogen zijn niet delen met derden.

5. Verlengen/Opzeggen (GEEN RETOUR)

5.1. Klant kan aangeven of het abonnement wordt verlengd of stopgezet via:
Info@boevenvangen.nl
Of
Bonovox Producties
Postbus 2989
1000 CZ Amsterdam
5.2. Het abonnement wordt steeds automatisch met een jaar verlengd, tenzij de klant een maand voor afloop opzegt via de adressen hierboven.
5.3. Als het abonnement wordt opgezegd moet de klant alle artikelen uit het Preventiepakket uit de winkel verwijderen.
5.4. Mocht de klant na beëindiging abonnement het preventiemateriaal toch laten hangen in de winkel, dan zal Boevenvangen.nl alsnog abonnementsgeld in rekening brengen en het abonnement daarmee automatisch verlengen.

6. Overig

6.1. Gegevens van onze klanten worden opgeslagen in een database. Deze gegevens worden uitsluitend gebruikt voor het versturen van de pakketten en aanbiedingen van Boevenvangen.nl en partners van Boevenvangen.nl. De gegevens zullen niet gebruikt of verstrekt worden voor andere doeleinden.
6.2. Na bestelling kan het pakket niet meer geannuleerd worden. De klant staat dan geregistreerd voor een abonnement van een jaar.
6.3. Boevenvangen.nl geeft geen garantie voor afname van het aantal winkeldiefstallen bij gebruik van het Preventiepakket.
6.4. Adresgegevens:
Bonovox Producties
Postbus 2989
1000 CZ AMSTERDAM
020-707 4378
Info@boevenvangen.nl
Bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 9:30 uur tot 17:00 uur.
Kvknummer: 37123015
BTW-nummer: 8170 37779B01